Avv Voetverzorging

Medisch Pedicure - Tilburg Reeshof

Privacy beleid

Dit privacybeleid regelt het gebruik van de producten, diensten, de content, functies, technologieën, enz., geleverd door RENATE WEEMHOF/ AVV VOETVERZORGING, met UIN 64148335, met geregistreerde zetel en adres op Nederland, TILBURG 5035HW, SPAARNWOUDELAAN, 82.
Wanneer dit beleid "wij", "ons" of "onze" vermeldt, verwijst dit naar RENATE WEEMHOF/ AVV VOETVERZORGING, de gegevensbeheerder van uw persoonlijke gegevens.
Door op een knop te klikken of een vakje aan te vinken, gevolgd door de tekst “Ik heb het privacybeleid gelezen en begrepen” en dat zal worden opgevat als onze geldige elektronische handtekening onder art. 3, paragraaf 10 van de EU Verordening № 910/2014 worden beschouwt en stemt u ermee in gebonden te zijn aan dit privacybeleid.

1. Algemene bepalingen
1.1. Dit Privacybeleid maakt onlosmakelijk deel uit van de Algemene Voorwaarden van RENATE WEEMHOF/ AVV VOETVERZORGING.
Wij, die verwijst naar RENATE WEEMHOF/ AVV VOETVERZORGING, met UIN 64148335, met statutaire zetel en adres op Nederland,TILBURG 5035HW, SPAARNWOUDELAAN, 82 hechten veel waarde aan de gegevensbescherming van onze klanten. In dit privacybeleid informeren we de klanten over het verzamelen, gebruiken en verwerken van hun persoonlijke gegevens wanneer ze zich registreren of onze diensten gebruiken en alles wat daarmee samenhangt.
Alle persoonsgegevens van klanten worden verzameld, verwerkt en opgeslagen in overeenstemming met de principes die zijn vastgelegd in de toepasselijke wetgeving en in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1.2. U moet dit privacybeleid aandachtig lezen om geïnformeerd te worden over het beleid en de praktijken die zullen worden toegepast op de persoonlijke gegevens van de klant, hoe de gegevens zullen worden gebruikt en hoe we deze zullen behandelen.

2. Persoonlijke informatie die we verzamelen.
We verzamelen drie algemene categorieën persoonsgegevens, afhankelijk van de rechtsgrond van hun verwerking.

2.1. Gegevens die wij verzamelen voor een adequate uitvoering van ons contract met u.
Wij vragen en verzamelen van u de volgende gegevens wanneer u gebruik wilt maken van onze diensten. Deze informatie is noodzakelijk voor de adequate en correcte uitvoering van onze contractuele verplichtingen. Zonder het verzamelen van dergelijke persoonlijke gegevens kunnen we u onze diensten niet leveren.

 • Namen van de persoon die het product/de dienst bestelt
 • Namen van de persoon die de producten/dienst zal ontvangen
 • Telefoon nummer
 • E-mailadres
 • Bezorgadres

2.2. Informatie die we verzamelen met uw toestemming of die van een derde partij.
U kunt ervoor kiezen om ons aanvullende persoonlijke informatie over uzelf of over derden te verstrekken. In het geval dat u ons persoonlijke gegevens van derden verstrekt, verklaart u dat u hun toestemming hebt verkregen voor de openbaarmaking van dergelijke persoonlijke gegevens. Deze persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming of de toestemming van de derde partij voor wie u gegevens aan ons heeft verstrekt. Dergelijke informatie kan zijn:

 • Alle andere informatie die door u wordt bekendgemaakt in verband met de voortdurende communicatie tussen ons met het oog op het verlenen van klantenservice;
 • Eventuele aanvullende persoonlijke gegevens, zoals contactgegevens of andere afleveradressen, met het oog op het leveren van aanvullende diensten die u van ons zou kunnen vragen;
 • Gegevens met betrekking tot uw klachten – wij zijn verplicht een klachtenregister bij te houden en gegevens over dergelijke klachten te verzamelen

2.3. Informatie die we verzamelen op basis van onze wettelijke verplichtingen en gerechtvaardigde belangen
In het geval dat u gebruik maakt van onze diensten en websites, stemt u ermee in dat wij, ook automatisch, informatie verzamelen die als persoonsgegevens kan worden beschouwd. Deze informatie is nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en om te voldoen aan onze legitieme belangen om de functionaliteiten van onze diensten te verbeteren:

 • Gegevens uit officiële documenten met het oog op het uitreiken van facturen, in overeenstemming met de wettelijke procedure, evenals om de mogelijkheid te bieden om BTW, douanerechten en andere soortgelijke belastingen en heffingen terug te vorderen.
 • Informatie over het gebruik van onze diensten - we slaan informatie op over het gebruik van onze diensten, zoals de bestellingen die u hebt geplaatst
 • Toegangsinformatie: we verzamelen automatisch gegevens met betrekking tot de toegang tot onze webpagina's, dergelijke informatie omvat niet-limitatief: IP-adressen, datum en exacte tijd van toegang, informatie over de browser waarmee deze wordt geopend, andere unieke identificatiegegevens.
 • Cookies: we gebruiken cookies en andere soortgelijke technologieën die in de toekomst kunnen worden geïmplementeerd, waardoor we onze diensten kunnen leveren op een manier die voor u geschikt is. Lees het Cookiebeleid voor meer informatie over de cookies die we gebruiken.
 • Gebruik van een betaalkaart (indien van toepassing ten behoeve van het uitvoeren van een betalingstransactie). We kunnen de door u ingevoerde betaalkaartgegevens niet zien, maar deze gegevens worden automatisch en veilig verwerkt door de Virtual POS die op onze sites is geplaatst, en de relevante informatie wordt door de financiële instelling gebruikt voor het initiëren en verwerken van de kaarttransactie.

3. Hoe we de persoonlijke informatie die we verzamelen gebruiken
We gebruiken, bewaren en verwerken informatie, inclusief persoonsgegevens, om onze producten aan eindklanten te leveren. We gebruiken uw persoonlijke gegevens niet voor profilering, marketing of andere soortgelijke doeleinden.
In de toekomst kunnen we systemen implementeren die de informatie die we ontvangen verwerken, met het doel de functionaliteit van onze sites en onze klantenondersteuning te verbeteren, evenals het introduceren van eenvoudigere communicatiemiddelen en met het doel de veiligheid van onze online Diensten.

4. Persoonlijke gegevens delen
4.1. Met uw toestemming
In het geval dat u ons expliciete instructies hebt gegeven, kunnen we persoonlijke informatie over u bekendmaken aan een derde partij in overeenstemming met uw instructies, bijvoorbeeld met het oog op het leveren van "after-sales" (garantieservice geleverd door derden.

4.2. Met andere leden van onze bedrijfsgroep.
We kunnen uw Persoonsgegevens delen met leden van onze groep van bedrijven of met bedrijven die verbonden zijn door gemeenschappelijk eigendom of zeggenschap, zodat we adequaat kunnen voldoen aan onze verplichtingen jegens u of aan de toepasselijke wetgeving, of om het risico, of om mogelijk illegale en frauduleuze handelingen en andere schendingen van ons beleid en onze overeenkomsten op te sporen en te voorkomen en om ons te helpen onze legitieme behoeften te beheren.

4.3. Met externe serviceproviders
We kunnen persoonlijke informatie delen met externe dienstverleners om te voldoen aan onze contractuele verplichtingen om u producten en diensten te leveren, als volgt:
4.3.1. Met het oog op het leveren van garantieservices aan onderaannemers: We kunnen uw namen en contactgegevens delen met onze onderaannemers, aan wie we bepaalde serviceactiviteiten escaleren.
4.3.2. Om te voldoen aan onze verplichtingen onder de toepasselijke wetgeving, voor boekhoudkundige en fiscale doeleinden, voor het uitgeven van facturen: We kunnen gegevens op uw identiteitskaart delen met de accountantskantoren waarvan we gebruik maken.
4.3.3. Met het oog op het leveren van goederen en diensten: We kunnen uw namen, contactgegevens en adressen, inclusief het door u opgegeven afleveradres, delen met de koeriersbedrijven wiens diensten we gebruiken voor vrachtvervoer.
4.3.4. Voor het aanbieden van online inhoud: Onze hostingserviceproviders en andere online serviceproviders leggen automatisch informatie over u vast, zoals IP-adressen, toegangs- en andere gegevens over uw gedrag op onze sites.
4.3.5. Voor het accepteren van betalingen met kaarten op onze websites: Onze acquiring financiële instelling (acquirer) verwerkt automatisch uw betalingsgegevens, zoals PAN, CVC, reliëfnaam, vervaldatum en andere soortgelijke informatie, voor het geval u de betaalt voor goederen of diensten met een betaalkaart.

5. Bewaartermijn gegevens
Wij slaan uw persoonsgegevens op in overeenstemming met de wettelijke vereisten voor de opslag van de betreffende categorie persoonsgegevens.
In het geval dat er geen toepasselijke wettelijke vereiste is voor opslag voor de relevante categorieën van persoonlijke gegevens, zullen uw persoonlijke gegevens door ons worden bewaard voor een periode die niet langer is dan nodig is voor het verstrijken van de verjaringstermijn voor elke juridische relatie die kan tussen ons plaatsvinden.

6. Voldoen aan onze wettelijke verplichtingen
We kunnen uw informatie, inclusief persoonlijke informatie, delen met rechtbanken, onderzoeksinstanties, overheidsinstanties of andere door de wet geautoriseerde derden, voor zover wettelijk toegestaan, met het oog op: (i) het nakomen van onze wettelijke verplichtingen; (ii) naleving van procedurele vereisten en bescherming tegen juridische claims; (iii) reageren op vragen van autoriteiten die misdaden of andere illegale activiteiten onderzoeken of ander gedrag onderzoeken dat ons, u of een van onze klanten kan blootstellen aan een juridisch risico; (iv) het implementeren en beheren van onze Algemene Voorwaarden; (v) het beschermen van onze rechten, eigendommen of privacy, die van onze werknemers, die van de bedrijven in onze bedrijfsfamilie of het publiek.

7. Informatie delen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).
We gebruiken verschillende externe dienstverleners bij het leveren van onze goederen aan u.
Om onze wereldwijde activiteiten te vergemakkelijken, kunnen we uw informatie overdragen, opslaan en verwerken binnen onze familie van bedrijven of met dienstverleners in Europa. De wetten in deze landen kunnen verschillen van de wetten die van toepassing zijn op uw land van verblijf. We dragen geen persoonlijke gegevens over buiten de EER, behalve wanneer onze hostingserviceproviders en andere online serviceproviders onze online content vanaf dergelijke punten aan u leveren. Wanneer we uw persoonlijke gegevens buiten de EER opslaan en verwerken, hebben we ervoor gezorgd dat er passende veiligheidsmaatregelen zijn getroffen om een adequaat niveau van gegevensbescherming te waarborgen, bijvoorbeeld door te voldoen aan toepasselijke adequaatheidsbesluiten. Op verzoek verstrekken wij nadere informatie over de middelen om een passend niveau van gegevensbescherming te waarborgen.

8. Uw rechten
U kunt elk van de rechten die in deze sectie worden beschreven uitoefenen door een e-mail te sturen naar avv.voetverzorging@gmail.com. Houd er rekening mee dat we u kunnen vragen uw identiteit te verifiëren voordat we verdere actie ondernemen op uw verzoek.

8.1. Gegevenstoegang en -portabiliteit
U heeft het recht op inzage en op ontvangst en/of overdracht van de persoonsgegevens die wij op uw verzoek voor u verwerken. U ontvangt uiterlijk binnen één maand antwoord, tenzij dit vanwege de aard van uw verzoek en/of de complexiteit ervan niet mogelijk is. In dat geval zullen wij u informeren over de noodzaak om deze termijn te verlengen.
U heeft in het bijzonder het recht om:

 • een kopie van uw persoonlijke gegevens ontvangen in een gestructureerd, veelgebruikt, machineleesbaar formaat dat hergebruik ondersteunt;
 • uw persoonsgegevens overdragen van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere;
 • uw persoonlijke gegevens voor verder persoonlijk gebruik op een privéapparaat opslaan; en
 • uw persoonsgegevens ongehinderd rechtstreeks tussen verwerkingsverantwoordelijken te laten verzenden.

De Toepasselijke wetgeving kan u het recht geven om kopieën op te vragen van uw persoonlijke informatie die door ons wordt bewaard.
Wij behouden ons het recht voor om u de uitoefening van dit recht te ontzeggen indien wij kunnen aantonen dat de aard van uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is.

8.2. Rectificatie van onjuiste of onvolledige informatie
U hebt het recht om ons te vragen om onjuiste of onvolledige persoonlijke informatie over u te corrigeren (die u niet zelf kunt corrigeren via onze online service). U ontvangt uiterlijk binnen een maand antwoord, tenzij dit vanwege de aard van uw verzoek en/of de complexiteit ervan niet mogelijk is. In dat geval zullen wij u informeren over de noodzaak om deze termijn te verlengen.
Wij behouden ons het recht voor om u de uitoefening van dit recht te ontzeggen indien wij kunnen aantonen dat de aard van uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is.

8.3. Wissen (“Het recht om vergeten te worden”)
U hebt het recht om te vragen om de persoonlijke informatie die we over u verwerken te wissen. U ontvangt uiterlijk binnen een maand antwoord, tenzij dit vanwege de aard van uw verzoek en/of de complexiteit ervan niet mogelijk is. In dat geval zullen wij u informeren over de noodzaak om deze termijn te verlengen. We behouden ons het recht voor om u de uitoefening van dit recht te ontzeggen in het geval dat we kunnen bewijzen dat de aard van uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is of dat we niet het recht hebben om uw persoonsgegevens te wissen vanwege een bestaande wettelijke verplichting.

8.4. Recht op beperking van de verwerking
U heeft het recht om ons te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Wij behouden ons het recht voor u de uitoefening van dit recht te ontzeggen indien wij kunnen aantonen dat de aard van uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is of dat wij niet het recht hebben om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken vanwege een bestaande wettelijke verplichting.

8.5. Bezwaar tegen Verwerking.
U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de automatische verwerking van uw persoonsgegevens en om te verzoeken dat deze laatste door menselijke tussenkomst worden verwerkt. U ontvangt uiterlijk binnen een maand antwoord, tenzij dit vanwege de aard van uw verzoek en/of de complexiteit ervan niet mogelijk is. In dat geval zullen wij u informeren over de noodzaak om deze termijn te verlengen.
Wij behouden ons het recht voor om u de uitoefening van dit recht te ontzeggen indien wij kunnen aantonen dat de aard van uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is.

8.6. Toestemming intrekken
Wanneer u uw toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens door ons, kunt u uw toestemming op elk moment intrekken en, in het geval dat er geen andere grond is voor de rechtmatige verwerking van uw persoonlijke gegevens, zijn wij verplicht om de verwerking stop te zetten de betreffende persoonsgegevens.

8.7. Klachten indienen
U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten in het geval dat u van mening bent dat we een van uw rechten hebben geschonden bij het verwerken van uw persoonlijke gegevens. De bevoegde autoriteit is Autoriteit Persoonsgegevens met adres Bezuidenhoutseweg 30, P.O. Box 93374, 2509 AJ Den Haag/The Hague +31 70 888 8500.

9. Beveiliging
We zijn voortdurend bezig met het implementeren en bijwerken van onze administratieve, technische en fysieke beveiligingen om de beveiliging van uw informatie tegen ongeoorloofde toegang, verlies, vernietiging of wijziging te verbeteren. Enkele van de maatregelen die wij toepassen zijn encryptie, pseudonimisering, firewall en toegangscontrole tot persoonsgegevens. Indien u weet of vermoedt dat er ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens heeft plaatsgevonden, neem dan contact met ons op via de contactgegevens op onze website.

10. Wijzigingen in het privacybeleid
We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen in overeenstemming met deze bepaling. Als we wijzigingen aanbrengen in dit privacybeleid, zullen we het herziene privacybeleid beschikbaar stellen op onze website en daarmee gaan we ervan uit dat alle klanten naar behoren zijn geïnformeerd. In het geval dat u geen bezwaar maakt tegen de aangebrachte wijzigingen, bent u gebonden aan de bepalingen van het nieuwe privacybeleid zonder dat u verdere bevestiging door u hoeft te vragen.


E-mailen
Bellen
Map
Info